Για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Γυμνασίου των σχολείων που εφαρμόζουν πιλοτικά το «Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών» (ΕΠΣ-ΞΓ), οι καθηγητές καλούνται να αξιοποιήσουν τα δείγματα θεμάτων που βρίσκονται αναρτημένα σε αυτή την ιστοσελίδα, έχοντας υπόψη τα εξής:

α) Τα δείγματα θεμάτων ακολουθούν τις προδιαγραφές του νέου Π.Δ. για την εξέταση στην ξένη γλώσσα στο Γυμνάσιο. Ο/η καθηγητής/τρια επιλέγει τη γλώσσα που θα εξετάσει και το επίπεδο της εξέτασης που ταιριάζει στους μαθητές του/της. Τα δείγματα θεμάτων κάθε γλώσσας χρησιμοποιούνται ως πρότυπο και ο/η καθηγητής/τρια προσαρμόζει τις δοκιμασίες κάθε επιπέδου και ενότητας στην ύλη που έχει διδάξει, ακολουθώντας, ωστόσο, τις προδιαγραφές που ορίζει το Π.Δ. 47/2012 (Α΄ 97) και, φυσικά, τα δείγματα θεμάτων.
β) Η διάρκεια της εξέτασης τόσο της Α' όσο και της Β' ξένης γλώσσας είναι δυόμιση (2.30') ώρες.
γ) Για πρακτικούς λόγους, συνιστάται η εξέταση να ξεκινήσει με την ενότητα 3, κατανόηση προφορικού λόγου, και να συνεχίσει με τις ενότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, ώστε οι μαθητές που ολοκληρώνουν την εξέταση να μπορούν να αποχωρούν από την αίθουσα.
δ) Οι απαντήσεις των θεμάτων εξέτασης (και των τριών ενοτήτων) γράφονται πάνω στο φυλλάδιο. Εξαίρεση αποτελούν τα θέματα Αγγλικής, Ενότητα 2, επίπεδο Β1-Β2, τα οποία γράφονται σε συνημμένη κόλλα διαγωνίσματος.
ε) Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από την αίθουσα εάν δεν παρέλθουν πενήντα (50) λεπτά από την έναρξη της εξέτασης.
στ) Σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και όλων όσοι δικαιούνται να εξεταστούν προφορικά, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.