Περιγραφή του ΔιαΠΕΓ 

Το προτεινόμενο έργο υποστήριξης του ΚΠΓ είναι σε συνέχεια των εργασιών της Πράξης Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας (ΣΑΠιΓ), το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς και με πλήρη απορρόφηση των κονδυλίων.

Με τη νέα Πράξη με τίτλο ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ, ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΔιαΠΕΓ), η οποία θα αξιοποιήσει πλήρως όλα τα ευρήματα, τις υποδομές, τα προϊόντα και την τεχνογνωσία που αναπτύχθηκαν στο ΣΑΠιΓ, επιδιώκονται τα εξής:

  • Η περαιτέρω ανάπτυξη του εθνικού συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης της γνώσης ξένων γλωσσών (α) με διαφοροποιημένα όργανα μέτρησης της γλωσσομάθειας ώστε να ανταποκρίνεται το σύστημα στις ανάγκες ποικίλων κοινωνικών ομάδων, όπως λ.χ. ομάδες διαφορετικής ηλικίας, διαφορετικού επιπέδου γραμματισμού, ομάδων ΑμΕΕΑ, κ.λπ., (β) με διαβαθμισμένα όργανα ώστε με το ίδιο όργανο να είναι δυνατόν να μετριόνται περισσότερα του ενός επιπέδου γλωσσομάθειας, και (γ) με διαβαθμισμένα ηλεκτρονικά οργάνων μέτρησης, τα οποία θα δοκιμαστούν σε κανονικό πληθυσμό σε πέντε πιλοτικά εξεταστικά κέντρα ανά την Ελλάδα. Τα ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης θα είναι και προσαρμοστικά, εφόσον θα έχουν την ιδιότητα να προσαρμόζονται στο επίπεδο γλωσσομάθειας του χρήστη.
  • Η ουσιαστική αξιοποίηση των ΤΠΕ για τις βασικές λειτουργίες του συστήματος με την ανάπτυξη εφαρμογών για off ή/και on-line εξετάσεις ποικίλων κοινωνικών ομάδων και για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών και βαθμολογητών κάθε γλώσσας του ΚΠΓ.
  • Ο περαιτέρω εμπλουτισμός του συστήματος με την ενσωμάτωση εξετάσεων δύο επιπέδων γλωσσομάθειας σε μια γλώσσα, στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Τουρκική γλώσσα, η οποία προστίθεται στις γλώσσες που περιελάμβανε το σύστημα εξετάσεων και πιστοποίησης, δηλ. την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική και Ιταλική.
  • Τη σύνδεση του ΚΠΓ με την εκπαίδευση ώστε να είναι δυνατόν, κατ επιλογήν, οι μαθητές της Α/θμιας και Β/μιας εκπαίδευσης να προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του ΚΠΓ, σε μια από τις πέντε μεγάλες γλώσσες που περιλαμβάνει το σχολικό πρόγραμμα, στο σχολείο.
  • Την προβολή του εθνικού συστήματος ξενόγλωσσων εξετάσεων στο εκπαιδευτικό και στο ευρύτερο κοινό, το οποίο δεν έχει σχετική πληροφόρηση και ακόμη προσφεύγει στα ξένα συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης των ξένων γλωσσών.
  • Την εξωτερική αξιολόγηση του συστήματος από επιστήμονες διεθνούς κύρους ώστε να είναι δυνατή η εκ των υστέρων προώθησή του ως αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης γλωσσομάθειας με εγκυρότητα όψεως και αναγνώριση στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Η Πράξη ΔιαΠEΓ θα υλοποιηθεί από τα δύο ΑΕΙ (ΕΚΠΑ και ΑΠΘ) τα μοναδικά στην Ελλάδα στα οποία λειτουργούν τμήματα ξένων γλωσσών και φιλολογιών. Έχοντας ήδη αναπτύξει όλες τις κατάλληλες δομές και υποδομές, με καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, τεχνικό εξοπλισμό και ποικίλες η-εφαρμογές, τα δύο ΑΕΙ έχουν αναλάβει εξ ολοκλήρου την υλοποίηση της Πράξης.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ