Περιγραφή του ΣΑΠιΓ   

Η Πράξη με τίτλο Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειαςαυτή εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξεων 2.1.2.ιζ, με την ίδια ονομασία, Ενέργεια 2.1.2 Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, των Εκπαιδευτικών Συντελεστών και Λειτουργιών, καθώς και των μαθητών, στο Μέτρο 2.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Η Πράξη αποτελείται από τρία (3) Έργα τα οποία υλοποιούνται από τρεις (3) Φορείς:

  • το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

  • το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

  • την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υπ.Ε.Π.Θ. (στο εξής ΕΥΕ)

Σκοπός της Πράξης στο σύνολό της είναι ο επιστημονικός σχεδιασμός του συστήματος για την αξιολόγηση και πιστοποίηση της γνώσης των πέντε περισσότερο διδασκόμενων γλωσσών στην Ελλάδα (την αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική), ενώ εξυπηρετεί τη δημιουργία υποδομών με ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, καθώς επίσης την παραγωγή μιας σειράς λειτουργικών συστημάτων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) το οποίο τα Έργα υποστηρίζουν.

Τα Έργα που υλοποιούν τα δύο Πανεπιστήμια έχουν κάθετα και οριζόντια Υποέργα. Τα κάθετα αφορούν την κάθε μια από τις γλώσσες για τις οποίες έχουν αναλάβει την ευθύνη. Συγκεκριμένα, το ΕΚΠΑ έχει την ευθύνη για τα θέματα και την επιμόρφωση εξεταστών και βαθμολογητών της αγγλικής, της γερμανικής και της ισπανικής, ενώ το ΑΠΘ έχει την ευθύνη για τα θέματα και την επιμόρφωση εξεταστών και βαθμολογητών της γαλλικής και της ιταλικής.

Επίσης, τα Πανεπιστήμια υλοποιούν και οριζόντια Υποέργα, τα σημαντικότερα των οποίων τρία (3) είναι του ΕΚΠΑ και παρουσιάζονται εκτενώς στο παρόν . Πρόκειται για το Υποέργο 1 που αφορά τον εξ αρχής και εκ νέου σχεδιασμό του συστήματος, το Υποέργο 6 που αφορά τις υποστηρικτικές εκδόσεις για το ΚΠΓ και το Υποέργο 7 που αφορά την προσαρμογή του συστήματος για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ένα (1) οριζόντιο Υποέργο είναι του ΑΠΘ και αφορά μελέτη για εξετάσεις γλωσσομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς σε όλες τις γλώσσες του ΚΠΓ. Συγκεκριμένα, σκοπός του υποέργου ήταν η ανίχνευση των κοινωνικών αναγκών ως προς την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας για ειδική χρήση της γλώσσας. Το υποέργο κατέγραψε τα συστήματα πιστοποίησης για ειδική χρήση της γλώσσας που υφίστανται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. και ανίχνευσε με πανελλαδική έρευνα πεδίου τις ανάγκες για την πιστοποίηση ειδικών γλωσσικών δεξιοτήτων που πιθανώς ήδη υπάρχουν ή αναδύονται στο νέο οικονομικό / επαγγελματικό περιβάλλον στην ελληνική κοινωνία. Για τα κάθετα υποέργα τα οποία αφορούν τη γαλλική και την ιταλική γλώσσα, την ευθύνη των οποίων έχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες στην σχετική ιστοσελίδα του ΑΠΘ.

Το Έργο, το οποίο υλοποιεί η ΕΥΕ στο ΥΠΕΠΘ αφορά την ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών (με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής) για το ΚΠΓ καθώς και την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή εργαλείων για την ψηφιακή εκδοχή του. Επίσης, στο πλαίσιο του Έργου έγιναν ενέργειες ενημέρωσης του κοινού, της εκπαιδευτικής κοινότητας, Δημοσίων Φορέων και Ιδρυμάτων/Οργανισμών στην Ελλάδα και σε κάποιο βαθμό και στο εξωτερικό. Σύντομη περιγραφή του πρώτου από τα δύο σημαντικά υποέργα που αφορούν το σύστημα και όλες τις γλώσσες του ΚΠΓ ακολουθεί.

Αναπτυξη αυτοματοποιημενων υποστηρικτικων δομων για το ΚΠΓ και εργαλειων για την ψηφιακη εκδοχη του

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ