ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 
        English
ENL   RCeL
 
 

Εξετάσεις ΚΠΓ

 
 
  Θέματα εξετάσεων | Εκπαίδευση Εξεταστών |  Εκπαίδευση Βαθμολογητών   
 
 

Επιμόρφωση Εξεταστών Προφορικού λόγου

 
 

 

Στο πλαίσιο των εξετάσεων του ΚΠΓ, η συστηματική εκπαίδευση και κατάρτιση των αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που διασφαλίζουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των γραπτών αλλά και των προφορικών εξετάσεων.

 

Ποιοι είναι οι στόχοι και τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος εκπαίδευσης των εξεταστών προφορικού λόγου του ΚΠΓ;

Οι στόχοι του προγράμματος εκπαίδευσης των εξεταστών προφορικού λόγου περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Εξοικείωση των εξεταστών με μια κοινή αντίληψη της επικοινωνιακής ικανότητας και της θεωρίας γλώσσας που διέπει το ΚΠΓ και τα διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας.

  • Εκπαίδευση των εξεταστών στην εφαρμογή των οδηγιών διεξαγωγής της προφορικής εξέτασης προκειμένου να αντλούν αντιπροσωπευτικά και έγκυρα δείγματα προφορικού λόγου από τους υποψηφίους όλων των επιπέδων γλωσσομάθειας που προσφέρονται από το ΚΠΓ σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εξέτασης.

  • Εξοικείωση των εξεταστών με την αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση της επίδοσης των υποψηφίων με ακρίβεια και συνέπεια εφαρμόζοντας τα κριτήρια και τις αντίστοιχες κλίμακες αξιολόγησης.

 

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια

Κάθε χρόνο, το RCeL διοργανώνει σεμινάρια είτε για να εκπαιδεύσει νέους εξεταστές προφορικού λόγου ή για να επιμορφώσει τους παλιούς εξεταστές. Τα σεμινάρια διεξάγονται σε όλη την Ελλάδα όχι μόνο πριν τη διεξαγωγή της κάθε εξέτασης, αλλά και σε άλλες περιόδους. Έως τώρα, περισσότεροι από 3000 εξεταστές έχουν εκπαιδευτεί στην αξιολόγηση της προφορικής επίδοσης των υποψηφίων στα επίπεδα Α1/Α2, Β1/Β2 και Γ1. Κάθε σεμινάριο πραγματοποιείται με μια ομάδα 18-20 ατόμων για να διευκολύνεται ο διάλογος, η συζήτηση και η ομαδική εργασία. Για κάθε κύκλο επιμορφωτικών σεμιναρίων, συντάσσεται ένα νέο επιμορφωτικό εγχειρίδιο κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των εξεταστών, συνοδευόμενο από βίντεο με προσομοιώσεις προφορικής εξέτασης. Τα παραπάνω δημιουργούνται από μια ομάδα έμπειρων επιμορφωτών του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας που είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό της προφορικής εξέτασης. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια των εξεταστών προφορικού λόγου διεξάγονται από αυτή την ομάδα ειδικών καθώς επίσης και από ένα σώμα 50 «Πολλαπλασιαστών» σε όλη την Ελλάδα. Πριν την έναρξη κάθε κύκλου σεμιναρίων, οι Πολλαπλασιαστές καλούνται σε μια ημερίδα στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη κατά την οποία ενημερώνονται για τους στόχους, το περιεχόμενο και τη δομή του επιμορφωτικού σεμιναρίου, ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται στο πώς να χρησιμοποιούν τα επιμορφωτικά εγχειρίδια του σεμιναρίου.       

 

Τα Στάδια της Επιμόρφωσης Εξεταστών Προφορικού Λόγου του ΚΠΓ

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ακολουθεί μια σειρά από στάδια τα οποία όλοι οι εξεταστές οφείλουν να περάσουν. Συγκεκριμένα:

  • Αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφίων εξεταστών, αποδελτίωση των αιτήσεων, ενημέρωση της βάσης με στοιχεία των εξεταστών.

  • Αρχική αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας των εξεταστών και ενημέρωση για το ΚΠΓ, τη φύση, τη δομή και τα κριτήρια αξιολόγησης της προφορικής εξέτασης (λαμβάνει χώρα άπαξ για κάθε άτομο που κάνει αίτηση ως εξεταστής προφορικού λόγου) 

  • Επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται κάθε φορά που εισάγεται ένα νέο επίπεδο στο ΚΠΓ. Το περιεχόμενο και οι στόχοι των σεμιναρίων καθορίζονται από τα αποτελέσματα του έργου της παρατήρησης και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της προφορικής εξέτασης από τους εξεταστές στο τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου που ανατροφοδοτούν τη διαδικασία επιμόρφωσης.

  • Παρατήρηση της προφορικής εξέτασης και αξιολόγηση της επικοινωνιακής συμπεριφοράς των εξεταστών κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης από ειδικά επιμορφωμένους παρατηρητές.

Κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προγράμματος των εξεταστών του ΚΠΓ, διάφοροι παράμετροι και περιορισμοί λήφθηκαν υπόψη, καθιστώντας έτσι το πρόγραμμα μοναδικό με διάφορους τρόπους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι ακόλουθοι:

      α) Η διαχείριση ενός μεγάλου αριθμού αιτήσεων από καθηγητές Αγγλικής που δήλωσαν την επιθυμία τους να γίνουν εξεταστές προφορικού λόγου (μέχρι σήμερα, περίπου 5.500 καθηγητές έχουν υποβάλει αιτήσεις). Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων, κάθε 6-12 μήνες οι νέες αιτήσεις επεξεργάζονται, συμπεριλαμβάνονται στη βάση δεδομένων και συγκροτούνται νέες ομάδες πιθανών μελλοντικών εξεταστών προφορικού λόγου που πρέπει να περάσουν τους αρχικούς ελέγχους και στη συνέχεια να εκπαιδευτούν από μηδενική βάση.

      β) Η διαχείριση αιτήσεων από άτομα με προσόντα και εμπειρία στη διδασκαλία και τη διεξαγωγή εξετάσεων που ποικίλουν σημαντικά. Όλοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να θεωρηθούν πιθανοί εξεταστές προφορικού λόγου αφού παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα. Άτομα μπορούν να απορριφθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν η προφορική τους απόδοση κριθεί μη ικανοποιητική κατά την διάρκεια της αρχικής διαδικασίας ελέγχου η οποία λαμβάνει χώρα στα αρχικά επιμορφωτικά σεμινάρια, ή β) αν δεν παρακολουθήσουν συστηματικά τις επιμορφωτικές συνεδρίες στις οποίες είχαν κληθεί ή γ) αν οι ίδιοι προσωπικά εκφράσουν την απροθυμία τους να συνεχίσουν ως εξεταστές προφορικού λόγου ή δ) αν η επίδοσή τους κατά τη διεξαγωγή της προφορικής εξέτασης με βάση την παρακολούθηση που τους έγινε κρίθηκε συστηματικά ως μη ικανοποιητική.

      γ) Ο συντονισμός ενός προγράμματος εκπαίδευσης εξεταστών σε πανελλαδική κλίμακα. Τα σεμινάρια δεν λαμβάνουν χώρα μόνο σε μεγάλες πόλεις ή στα αναγνωρισμένα κέντρα εξετάσεων. Αντίθετα, λαμβάνουν χώρα σε όλη την Ελλάδα και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των εξεταστών μας που ζουν ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές (π.χ. νησιά). Τα σεμινάρια διοργανώνονται σε μέρη τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα δια μέσου του εθνικού δικτύου ή εντός λογικής, διανύσιμης με αυτοκίνητο απόστασης από τις οικίες των εξεταστών μας, προσπαθώντας να αποφύγουμε την ανάγκη για διανυκτέρευσή τους προκειμένου να παρακολουθήσουν το σεμινάριο.

     δ) Συνεχής επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων με αλλαγές σε στοιχεία επικοινωνίας και αρχείο επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για κάθε εξεταστή προφορικού λόγου που περιλαμβάνει και τα πορίσματα των επιβλέψεων στις οποίες υποβάλλεται κάθε εξεταστής προφορικού λόγου.

 

Για να κατεβάσετε το επιμορφωτικό υλικό και τις προσομοιώσεις πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:
Επίπεδο A (Επιμορφωτικό υλικό, Προσομοίωση)
Επίπεδο B (
Επιμορφωτικό υλικό, Προσομοίωση)
Επίπεδο Γ (Επιμορφωτικό υλικό, Προσομοίωση)

 
 
 
 

ΚΠΓ

 

Εξετάσεις ΚΠΓ

 

Έρευνα και Δημοσιεύσεις

 

   Χρηματοδοτούμενα Έργα του ΚΠΓ

 
 

Συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης    

 
 

Web Developer: A. Sarafantoni / Web Designer Ch. Frantzeskaki