ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 
        English
ENL   RCeL
 
 

Εξετάσεις ΚΠΓ

 
 
  Θέματα εξετάσεων | Εκπαίδευση Εξεταστών |  Εκπαίδευση Βαθμολογητών   
 
 

Επιμόρφωση Βαθμολογητών Γραπτού λόγου

 
 

 

Ποιοι είναι οι βαθμολογητές γραπτού λόγου;

Οι βαθμολογητές γραπτού λόγου είναι έμπειροι καθηγητές Αγγλικών που έχουν επιλεγεί από μια αρχική ομάδα ατόμων που υπέβαλαν αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας και υποβλήθηκαν σε συνέντευξη, την οποία και πέρασαν επιτυχώς. Οι περισσότεροι βαθμολογητές γραπτού λόγου έχουν υπάρξει και εξεταστές προφορικού λόγου για το ΚΠΓ.  Με την είσοδο νέων επιπέδων γλωσσικής ικανότητας στη τράπεζα θεμάτων του ΚΠΓ, παρουσιάστηκε ανάγκη για περισσότερους βαθμολογητές. Έτσι, στα ακόλουθα στάδια του προγράμματος, μετά τον έλεγχο αρκετών πρόσφατων αιτήσεων από πιθανούς βαθμολογητές γραπτού λόγου, επαγγελματίες στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, με μεταπτυχιακές σπουδές στο χώρο της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και με πείρα στη βαθμολόγηση γραπτών σε άλλες εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσών κλήθηκαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα των βαθμολογητών γραπτού λόγου του ΚΠΓ.  

 

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος επιμόρφωσης των βαθμολογητών γραπτού λόγου;

Οι στόχοι του προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης των βαθμολογητών γραπτού λόγου περιλαμβάνουν τη δημιουργία:

 1. ενός σώματος 300 βαθμολογητών γραπτού λόγου που έχουν εκπαιδευτεί πλήρως για την αξιολόγηση όλων των επιπέδων της γραπτής ενότητας που προσφέρεται από την τράπεζα θεμάτων του ΚΠΓ και των οποίων η επίδοση βαθμολογείται επί τω έργω από Συντονιστές του βαθμολογικού κέντρου.

 2. μιας πλήρους και απόλυτα επικαιροποιημένης βάσης δεδομένων με τους εκπαιδευμένους βαθμολογητές γραπτού λόγου από την οποία το Υπουργείο Παιδείας αντλεί βαθμολογητές για κάθε εξεταστική περίοδο.

 3. περιεκτικά εγχειρίδια χρήσιμα για τη βαθμολόγηση γραπτού λόγου που συνοδεύονται από δείγματα παραγωγής γραπτού λόγου των υποψηφίων για προσωπική εξάσκηση και για περαιτέρω όξυνση της γλωσσικής τους επίγνωσης.

Τα στάδια του προγράμματος της βαθμολόγησης του γραπτού λόγου

Το πρόγραμμα της βαθμολόγησης του γραπτού λόγου αποτελείται από μια σειρά από στάδια.

 

Προπαρασκευαστικό στάδιο 1: Αμέσως μετά τη διεξαγωγή της εξέτασης

Μέλη της ομάδας του σχεδιασμού της εξέτασης του ΚΠΓ ετοιμάζουν την αναμενόμενη παραγωγή γραπτού λόγου για κάθε δραστηριότητα για κάθε επίπεδο της εξέτασης (expectations regarding output). Οι προσδοκώμενες απαντήσεις ορίζονται σε σχέση με το σκοπό της γραπτής δραστηριότητας, τη χρήση της κάθε δραστηριότητας, το προσδοκώμενο κειμενικό είδος και τα χαρακτηριστικά του σε σχέση με τη μορφή, την οργάνωση, το ύφος, τη συνοχή και τη συνεκτικότητα αλλά και γλωσσολογικά στοιχεία. 


Προπαρασκευαστικό στάδιο 2: Μια εβδομάδα μετά τη διεξαγωγή της εξέτασης

 • Αμέσως μετά την εξέταση, μέλη της επιστημονικής ομάδας Αγγλικής ετοιμάζουν ενδεικτικές απαντήσεις για κάθε δραστηριότητα παραγωγής γραπτού λόγου σε σχέση α) με το κειμενικό είδος, τον επικοινωνιακό στόχο, το ύφος, β) με την αναμενόμενη συνοχή και συνεκτικότητα και γ) τις λεξικογραμματικές επιλογές.

 • Κατά την ίδια περίοδο, οι επιτροπές στα Εξεταστικά Κέντρα όλης της χώρας, συλλέγουν τα γραπτά των Αγγλικών και τα αποστέλλουν στο Βαθμολογικό Κέντρο στην Αθήνα. Εκεί, η επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου συλλέγει ένα τυχαίο δείγμα 100 γραπτών υποψηφίων από κάθε επίπεδο που συμμετείχαν στις εξετάσεις από διάφορες πόλεις και από διαφορετικά σημεία σε όλη τη χώρα.

 • Μετά τη συγκέντρωση των 100 γραπτών, 20 ειδικοί από την επιστημονική ομάδα του ΚΠΓ, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τι αποσκοπούν να εξετάσουν οι δοκιμασίες γραπτού λόγου και ποιες είναι οι αναμενόμενες απαντήσεις για κάθε δοκιμασία, (αφού αυτά έχουν ήδη αποφασιστεί και καταγραφεί), συναντώνται στο Βαθμολογικό Κέντρο και διαχωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με τα διαφορετικά επίπεδα της εξέτασης προκειμένου να βαθμολογήσουν τα 100 γραπτά χρησιμοποιώντας την κλίμακα αξιολόγησης. Κάθε γραπτό αξιολογείται και βαθμολογείται από δύο «ειδικούς» βαθμολογητές, όπως και κατά την κανονική διαδικασία βαθμολόγησης.

 • Ακολουθεί λεπτομερής συζήτηση όσον αφορά στην επίδοση των υποψηφίων στις συγκεκριμένες δοκιμασίες με σκοπό α) την αξιολόγηση της εγκυρότητας των δραστηριοτήτων/δοκιμασιών, β) την οριστικοποίηση των αναμενόμενων απαντήσεων, γ) την εξομάλυνση της κλίμακας αξιολόγησης, δ) την επιλογή γραπτών που αντιπροσωπεύουν πλήρως ικανοποιητικά γραπτά αλλά και μη ικανοποιητικά, ε) τη συζήτηση για γραπτά τα οποία μπορεί να οδήγησαν σε βαθμολογική απόκλιση ανάμεσα στους εξεταστές.

 • Με βάση αυτή τη συζήτηση, τα μέλη της επιστημονικής ομάδας του ΚΠΓ, ανανεώνουν, βελτιώνουν και τροποποιούν τον Οδηγό για τους Βαθμολογητές Γραπτού Λόγου που περιλαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με τη φύση, τη δομή και τα βασικά χαρακτηριστικά της γραπτής εξέτασης για όλα τα επίπεδα, τα κριτήρια αξιολόγησης για την παραγωγή γραπτού λόγου των υποψηφίων, τις γραπτές δοκιμασίες κάθε πρόσφατης εξέτασης συνοδευόμενα από  σαφείς οδηγίες για την αναμενόμενη απάντηση σε κάθε δραστηριότητα. Στον Οδηγό συμπεριλαμβάνονται επίσης δείγματα γραπτών των υποψηφίων με τους βαθμούς που έλαβαν από την επιστημονική ομάδα του ΚΠΓ καθώς επίσης και σύντομα σχόλια που επεξηγούν την τελική βαθμολογία. Τέλος, ο Οδηγός περιέχει και δείγματα γραπτών των υποψηφίων χωρίς βαθμολογία και σχόλια προκειμένου να αξιολογηθούν από τους εξεταστές κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Στάδιο 3: Δύο εβδομάδες μετά τη διεξαγωγή της εξέτασης: το σεμινάριο των Βαθμολογητών γραπτού λόγου

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, παρέχεται στους εκπαιδευόμενους ένας πλήρες εγχειρίδιο με οδηγίες. Επίσης ενημερώνονται για τη θεωρία της γλώσσας που διέπει τη γραπτή εξέταση, το περιεχόμενο και τη δομή της εξέτασης για κάθε επίπεδο, την αναμενόμενη παραγωγή γραπτού λόγου για κάθε επίπεδο και τα κριτήρια αξιολόγησης. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει επίσης δείγματα γραπτών από παλαιότερες εξεταστικές περιόδους που οι εκπαιδευόμενοι βαθμολογητές καλούνται να βαθμολογήσουν με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης.

Παράλληλα, μετά από κάθε διεξαγωγή εξέτασης, γίνονται σεμινάρια που απευθύνονται σε νέους βαθμολογητές γραπτού λόγου, οι οποίοι οφείλουν να συμμετέχουν σε κάθε εργασία που τους ανατίθεται κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Οι νέοι βαθμολογητές υποχρεούνται να συμμετέχουν τουλάχιστον σε δυο σεμινάρια (εξαιρουμένου του εισαγωγικού σεμιναρίου) πριν τους επιτραπεί να συμμετάσχουν στη διαδικασία βαθμολόγησης.

Για να κατεβάσετε το επιμορφωτικό υλικό του Μαΐου 2014, πατήστε  εδώ.

Για να κατεβάσετε το επιμορφωτικό υλικό του Νοεμβρίου 2013, πατήστε  εδώ.

Για να κατεβάσετε το επιμορφωτικό υλικό του Μαΐου 2013, πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το επιμορφωτικό υλικό του Νοεμβρίου 2012, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το επιμορφωτικό υλικό του Μαΐου 2012, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το επιμορφωτικό υλικό του Νοεμβρίου 2011, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το επιμορφωτικό υλικό του Μαΐου 2010, πατήστε εδώ.

 

Στάδιο 4: Εξατομικευμένη Εκπαίδευση στο Βαθμολογικό Κέντρο

Η εκπαίδευση των βαθμολογητών γραπτού λόγου συνεχίζεται στο Βαθμολογικό Κέντρο σε ατομικό επίπεδο. Οι Μέντορες/Συντονιστές επιτηρούν στενά τη διαδικασία βαθμολόγησης και προσφέρουν βοήθεια και καθοδήγηση στους βαθμολογητές επί τω έργω. Πιο συγκεκριμένα, το σώμα των βαθμολογητών απαρτίζεται από άριστα ειδικευμένους και έμπειρους συνεργάτες που στην πλειοψηφία τους είναι μέλη της επιστημονικής ομάδας του ΚΠΓ. Οι Συντονιστές είναι παρόντες στο Βαθμολογικό Κέντρο καθ’ όλη τη διάρκεια της βαθμολόγησης. Εργάζονται στο Βαθμολογικό Κέντρο σε προκαθορισμένες βάρδιες (υπάρχουν 2 βάρδιες κάθε μέρα, με την εξαίρεση της Κυριακής που υπάρχει 1) φροντίζοντας να υπάρχουν τουλάχιστον 2-3 Συντονιστές στο Βαθμολογικό Κέντρο ανά πάσα στιγμή. Ο αριθμός των Συντονιστών που απαιτούνται για κάθε εξεταστική περίοδο εξαρτάται από τον αριθμό: α) των υποψηφίων σε κάθε εξεταστική περίοδο και β) των βαθμολογητών που συμμετέχουν στη διαδικασία διόρθωσης σε κάθε εξεταστική περίοδο. Τα καθήκοντα των Συντονιστών αναφέρονται συνοπτικά στην παρακάτω λίστα:

 1. Παρέχουν καθοδήγηση στους βαθμολογητές όταν οι τελευταίοι αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σε σχέση με την εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης.

 2. Ελέγχουν την ατομική επίδοση των βαθμολογητών κατά τη διάρκεια της βαθμολόγησης ενός συγκεκριμένου αριθμού γραπτών (τουλάχιστον τρία σε κάθε πακέτο των 25 γραπτών) για όλα τα επίπεδα της εξέτασης. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά που οι βαθμολογητές υποχρεούνται να συνεχίσουν στο επόμενο επίπεδο της εξέτασης.

 3. Ελέγχουν την ικανότητα των βαθμολογητών να εφαρμόζουν τα κριτήρια αξιολόγησης σε καθένα από τα γραπτά και κρατούν αρχείο για την επίδοσή τους συμπληρώνοντας δυο διαφορετικές στατιστικές φόρμες. Η πρώτη φόρμα περιλαμβάνει πιο γενικά σχόλια ενώ η δεύτερη είναι πιο λεπτομερής και περιλαμβάνει την αξιολόγηση των Συντονιστών ατομικά για τους βαθμολογητές (η αξιολόγηση αυτή πρέπει να αιτιολογείται από τους Συντονιστές).

 4. Επίσης, οι Συντονιστές ελέγχουν την επίδοση των βαθμολογητών μέσα από τυχαία επιλογή γραπτών που είναι ήδη βαθμολογημένα και στα οποία οι βαθμολογητές καλούνται να αιτιολογήσουν το βαθμό που έδωσαν. Οι Συντονιστές συζητούν μαζί τους για την εφαρμογή της κλίμακας αξιολόγησης και κρατούν αρχεία από όλη τη διαδικασία. Αυτά τα αρχεία υπόκεινται σε ανάλυση μετά το τέλος της βαθμολογικής περιόδου και οι λεπτομέρειες όσον αφορά στην ακριβή επίδοση των βαθμολογητών καταγράφονται και αναλύονται για περαιτέρω ανάλυση της απόδοσης των ίδιων των εξεταστών αλλά και της ίδιας της διαδικασίας.

 5. Σε περίπτωση που οι Συντονιστές ανακαλύψουν ότι συγκεκριμένοι βαθμολογητές χρειάζονται περισσότερη εκπαίδευση στην ορθή εφαρμογή της κλίμακας αξιολόγησης, συνεχίζουν να δουλεύουν στενά με αυτούς τους βαθμολογητές μέχρις ότου αποφασιστεί ότι δεν χρειάζονται περισσότερη καθοδήγηση.

 

Στάδιο 5: Το τελικό στάδιο της βαθμολόγησης γραπτών

Στο τέλος κάθε βαθμολογικής περιόδου ακολουθεί στατιστική ανάλυση όλων των αποκλίσεων που υπήρξαν ανάμεσα στους δυο βαθμολογητές που προσφέρει περισσότερα δεδομένα για την αξιολόγηση και της ίδιας της διαδικασίας αλλά και των βαθμολογητών. Τα δεδομένα αυτά συγκρίνονται με τα αντίστοιχα προηγούμενων εξεταστικών περιόδων έτσι ώστε τα αποτελέσματα να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας πλήρους και πάντα ανανεωμένης λίστας δεδομένων με τους εκπαιδευμένους βαθμολογητές. Τέλος, οι φόρμες με τα σχόλια των εξεταστών και των Συντονιστών περιέχουν σχόλια και προτάσεις που βοηθούν στη βελτίωση της ίδιας της βαθμολογικής διαδικασίας.

 
 
 
 

ΚΠΓ

 

Εξετάσεις ΚΠΓ

 

Έρευνα και Δημοσιεύσεις

 

   Χρηματοδοτούμενα Έργα του ΚΠΓ

 
 

Συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης    

 
 

Web Developer: A. Sarafantoni / Web Designer Ch. Frantzeskaki