ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 
        English
ENL   RCeL
 
 

Έρευνα και Δημοσιεύσεις

 
 
  Έρευνα σε Εξέλιξη | Μεταπτυχιακή Έρευνα | Δημοσιεύσεις | Εκδόσεις  
 
 

Διεξάγεται συστηματική έρευνα με βάση δεδομένα που συλλέγονται ή προκύπτουν από τη διενέργεια των εξετάσεων του ΚΠΓ στα Αγγλικά. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αφορά στους:

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Η στάση των εξεταστών σε σχέση με την εξέταση και τις συγκεκριμένες δραστηριότητες διερευνώνται μέσα από ερωτηματολόγια που διανέμονται στους εξεταστές σε όλα τα εξεταστικά κέντρα την ημέρα των εξετάσεων. Αυτά τα ερωτηματολόγια περιλαμβάνουν ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία των προφορικών εξετάσεων, τη συμπεριφορά του εξεταστή, τη μορφή της εξέτασης, το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων καθώς επίσης και τις στρατηγικές που απαιτούνται.  

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ερωτηματολόγια χρησιμοποιούνται για να διερευνηθούν οι απόψεις των βαθμολογητών γραπτού λόγου για την ίδια τη διαδικασία της βαθμολόγησης, για το πρόγραμμα εκπαίδευσής τους ως βαθμολογητές, για τα εργαλεία βαθμολόγησης και για την εμπειρία τους ως βαθμολογητές. Τα ερωτηματολόγια αυτά συμπληρώνονται πάντα στο τέλος της διαδικασίας της βαθμολόγησης.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Οι απόψεις των υποψηφίων του ΚΠΓ απέναντι στα θέματα των εξετάσεων διερευνώνται μέσα από ειδικά σχεδιασμένα ερωτηματολόγια που τους διανέμονται σε κάθε εξεταστική περίοδο. Σκοπός της έρευνας είναι να καταδείξει ποιες δραστηριότητες παρουσιάζουν δυσκολίες για τους υποψηφίους, ποιοι παράγοντες πιστεύουν ότι  επηρεάζουν την απόδοσή τους, τι είδους στρατηγικές χρησιμοποιούν για να βελτιώσουν την απόδοσή τους ή τι είδους θεματικές τους κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον. Τα δεδομένα αυτά αναλύονται μέσω ειδικών στατιστικών πακέτων, π.χ. SPSS, και τα αποτελέσματα της ανάλυσης αξιοποιούνται για περαιτέρω έρευνα. Κατά το τελευταίο στάδιο της έρευνας συντάσσονται ειδικές αναφορές (reports) με τα πορίσματα που προκύπτουν.

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ (ITEM ANALYSIS)

Οι απαντήσεις των υποψηφίων στα ερωτήματα κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου μελετώνται προκειμένου να διερευνηθεί: α) ο βαθμός αξιοπιστίας της εξέτασης (Cronbach’s Alpha), β) ο βαθμός ευκολίας του κάθε ερωτήματος της εξέτασης (difficulty index), γ) κατά πόσο συνέβαλε το κάθε ερώτημα στη διάκριση των υποψηφίων βάσει του βαθμού κατοχής της ικανότητας ή της γνώσης που μετριέται μέσω της εξέτασης (discrimination indices), και δ) κατά πόσο ο κάθε παραπλανητής (distractor) -εφόσον πρόκειται για ερώτημα που περιλαμβάνει παραπλανητές- συνέβαλε στη δυσκολία του ερωτήματος, παραπλανώντας όχι μόνο τους υποψήφιους που δεν κατείχαν τη γνώση ή την ικανότητα, αλλά και όσους αναμενόταν ότι την κατείχαν (distractor analysis). Μια σειρά πιο περίπλοκων αναλύσεων συνοδεύει τις παραπάνω στατιστικές μετρήσεις αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στην Αγγλική γλώσσα.

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

Η ανάλυση της διαβαθμολογικής αξιοπιστίας στοχεύει στην αξιολόγηση της ποιότητας βαθμολόγησης των γραπτών καθώς και της αποτελεσματικότητας των χρησιμοποιούμενων κατά τη διαδικασία της βαθμολόγησης οργάνων, τα οποία είναι: (α) η Σχάρα/Πλέγμα Αξιολόγησης – Κριτήρια Αξιολόγησης, (β) το Εκπαιδευτικό Υλικό & Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και (γ) η συμβουλευτική καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της βαθμολόγησης. Τα δεδομένα συλλέγονται από τυχαίο δείγμα γραπτών από κάθε εξεταστική περίοδο για τα επίπεδα  Α1/Α2, B1/B2 και Γ1 σε αριθμό που ανέρχεται σε τουλάχιστον 40% του συνόλου.   

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΓ

Πρόκειται για έρευνα που διεξάγεται στο Κέντρο Έρευνας για την Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας και αφορά στη διερεύνηση των στρατηγικών (test-taking strategies) που χρησιμοποιούν οι υποψήφιοι των επιπέδων Β1/Β2 και Γ1 για να αντιμετωπίσουν τις δραστηριότητες των εξετάσεων του ΚΠΓ στην Αγγλική γλώσσα. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να καθορίσει τις επιτυχημένες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των θεμάτων του ΚΠΓ και αν αυτές μπορούν επιτυχώς να διδαχθούν. Ειδικά ερωτηματολόγια (κλειστού και ανοιχτού τύπου) σχεδιάστηκαν για την κάθε ενότητα των εξετάσεων ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι υποψήφιοι όταν καλούνται να ανταποκριθούν στις διάφορες γραπτές και προφορικές δραστηριότητες.

Έρευνα στην Ξενόγλωσση εκπαίδευση

 
 
 
 

ΚΠΓ

 

Εξετάσεις ΚΠΓ

 

Έρευνα και Δημοσιεύσεις

 

   Χρηματοδοτούμενα Έργα του ΚΠΓ

 
 

Συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης    

 
 

Web Developer: A. Sarafantoni / Web Designer Ch. Frantzeskaki