ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 
        English
ENL   RCeL
 
 

Έρευνα και Δημοσιεύσεις

 
 
  Έρευνα σε Εξέλιξη | Μεταπτυχιακή Έρευνα | Δημοσιεύσεις | Εκδόσεις  
 
 

Έρευνα στην Ξενόγλωσση εκπαίδευση

  • Τo «προφίλ» του Έλληνα μαθητή των ξένων γλωσσών

Σκοπός του έργου είναι ο προσδιορισμός του «γλωσσικού προφίλ» του Έλληνα μαθητή/χρήστη των ξένων γλωσσών οι οποίες περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών. Το έργο αποτελεί την αναγκαία επιστημονική και ερευνητική βάση για τη διαρκή ενημέρωση του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) καθώς και για την ανάπτυξη νέου διδακτικού-μαθησιακού υλικού, προτυποποιημένων κριτηρίων και σταθμισμένων προδιαγραφών αξιολόγησης της γλωσσομάθειας, προσαρμοσμένων στο μαθητή με πρώτη γλώσσα την Ελληνική. Για το σκοπό αυτό, περιγράφεται γλωσσολογικά και τεκμηριώνεται συστηματικά, βάσει εκτεταμένων γλωσσικών δεδομένων από σώματα κειμένων ομιλητών, η κοινωνικά προσδιορισμένη χρήση της ξένης γλώσσας σε ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα, σε καθένα από τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας, σύμφωνα με την κλίμακα που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης (και περιγράφεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, στο εξής ΚΕΠΑ). Συνδυάζοντας ένα θεωρητικά επαρκές μοντέλο αναπαράστασης της λεξικής σημασίας και ένα μοντέλο ανάλυσης του λειτουργικού πλαισίου χρήσης της γλώσσας (μοντέλο κειμενικών ειδών), υλοποιούμε μια καινοτόμα, γενερική μεθοδολογία αποτύπωσης των λεξικογραμματικών χαρακτηριστικών της γλωσσικής παραγωγής των χρηστών της ξένης γλώσσας κατά επίπεδο γλωσσομάθειας, σε ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα. Προϊόν της ανάλυσης αυτής πρόκειται να αποτελέσουν λεπτομερείς, συνεκτικοί περιγραφικοί δείκτες οι οποίοι θα εξειδικεύουν πώς οι μαθητές αρθρώνουν με γλωσσικά μέσα κοινωνικά προσδιορισμένα νοήματα σε καθένα από τα επίπεδα του ΚΕΠΑ. Οι δείκτες που θα προκύψουν σκοπό έχουν να κάνουν σαφή τη διάκριση μεταξύ των επιπέδων του ΚΕΠΑ, δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς η γνώση της γλώσσας κατακτάται σε διακριτά στάδια από ορισμένους ομιλητές. Πρόκειται να συνδεθούν με τους γενικούς δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας που αρθρώνονται στο ΕΠΣ-ΞΓ για κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας, οι οποίοι συνάδουν με τις ενδεικτικές περιγραφές του ΚΕΠΑ για καθένα από τα επίπεδα γλωσσομάθειας.

Στην πρώτη φάση του έργου γίνεται διερεύνηση γλωσσικών δεδομένων από το σώμα κειμένων (corpus) της Αγγλικής του Κέντρου Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας. Το σώμα αυτό αποτελείται από συλλογές γραπτών που έχουν παραχθεί από υποψηφίους στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) στην Αγγλική. Οι συλλογές γραπτών του ΚΠΓ, που έχουν αναπτυχθεί σε περίοδο επτά ετών και μέχρι σήμερα περιλαμβάνουν 3,5 εκατομμύρια λέξεις, έχουν συστηματοποιηθεί σε Βάση δεδομένων η οποία εμπλουτίζεται διαρκώς, διατηρώντας ισορροπία στην αποτύπωση των επιπέδων γλωσσομάθειας, των τύπων δραστηριοτήτων και των επικοινωνιακών περιβαλλόντων στα οποία οι υποψήφιοι καλούνται να εκφραστούν γλωσσικά. Μελλοντικά, το σώμα κειμένων του ΚΠΓ θα συμπεριλάβει και γραπτά υποψηφίων στη Γερμανική και την Ισπανική γλώσσα.

 
 
 
 

ΚΠΓ

 

Εξετάσεις ΚΠΓ

 

Έρευνα και Δημοσιεύσεις

 

   Χρηματοδοτούμενα Έργα του ΚΠΓ

 
 

Συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης    

 
 

Web Developer: A. Sarafantoni / Web Designer Ch. Frantzeskaki