Με το βλέμμα στην Πολυγλωσσία

POLY logo1Η διατήρηση του γλωσσικού πλούτου της Ευρώπης που σήμερα έχει 23 επίσημες γλώσσες είναι στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και για τον λόγο αυτό οι αρχηγοί των κρατών-μελών έχουν υπογράψει σύμφωνο που προβλέπει ότι κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα πρέπει μέσω της δημόσιας εκπαίδευσης να έχει τη δυνατότητα να μάθει δυο γλώσσες επιπλέον της μητρικής του. Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι αρμόδια για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην ΕΕ, όπως διακηρύσσει στην ιστοσελίδα της για την πολυγλωσσία συντάσσεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες που διαμορφώνουν και την πολιτική της:

  • - Η διασφάλιση του δικαιώματος κάθε Ευρωπαίου πολίτη να έχει πρόσβαση μέσα από τη γλώσσα του στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία, στις διαδικασίες και στην άντληση πληροφόρησης.
  • - H περαιτέρω ενίσχυση της άποψης ότι οι γλώσσες παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην άνθιση της Ευρωπαϊκής οικονομίας και στην εξέλιξη του πολιτισμού.
  • - Η προώθηση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης -και μάλιστα από πολύ νεαρή ηλικία- προκειμένου να βελτιωθεί η αλληλοκατανόηση και η επικοινωνία μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ καλούμαστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύντομα να καταθέσουμε το εθνικό μας σχέδιο για την προώθηση της πολυγλωσσίας. Το έργο αυτό έχει αναλάβει το ΕΚΠΑ, με τη δράση "Διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής για την ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα" που σκοπό έχει να συγκεντρώσει στοιχεία βάσει των οποίων θα εκπονηθεί ένα εθνικό σχέδιο, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις για ξενόγλωσση εκπαίδευση στον τόπο.

Ethnikes dr

Allon kratwn

Euro dr