Χρηματοδοτούμενες Πράξεις

ΔιαΠΕΓ

xrimat 1Το Κέντρο χρηματοδοτείται κυρίως για δύο έργα και τις ποικίλες δράσεις τους. Το πρώτο εξ αυτών ανήκει στην κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας – ΑΠ1», με κωδικό: 01.72.12.02.01 για την πράξη «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας» (ΔιαΠΕΓ) η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Για αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της Πράξης πατήστε εδώ.

ΠΕΑΠ

xrimat 2Το δεύτερο εξ αυτών ανήκει στην κατηγορία πράξης «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση», με κωδικό: 01.72.11.04, για την Πράξη «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία - ΑΠ1», η οποία συγχρηματοδοτείται  από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Για αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της Πράξης πατήστε εδώ.